آموزش نصب و راه اندازی xampp

برای استفاده از سرور ویندوز به عنوان وب سرور نیاز به نرم افزار های جانبی دارید یکی از پر کاربرد ترین نرم افزار ها نرم افزار  xampp می باشد

برای نصب نرم افزار میتوانید طبق تصاویر زیر عمل نمایید

منبع  : سرور مجازی

Disable ping On Centos

Disable ping response Temporarily

To disable the PING response, login as root and type the following command

# echo 1 >/proc/sys/net/ipv4/icmp_echo_ignore_all

To reenable the PING response do this:

# echo 0 >/proc/sys/net/ipv4/icmp_echo_ignore_all


Disable ping response Permanently

Edit the /etc/sysctl.conf file and add the following line

net.ipv4.conf.icmp_echo_ignore_all = 1

Execute sysctl -p to enforce this setting immediately

# sysctl -p
source  : buy vps