دامنه سطح‌بالای عمومی

دامنه سطح بالای عمومی (به انگلیسی: generic Top Level Domain) (به اختصار gTLD) یکی از دسته بندی‌های دامنه‌های سطح بالا (به انگلیسی: Top Level Domain) (به اختصار TLD) است که بوسیله آیانا برای استفاده در سامانه نام دامنه در اینترنت نگهداری شده.

روی هم رفته، در حال حاضر آیانا گروه‌های زیر از دامنه‌های سطح بالا را از هم متمایز کرده است:

  • دامنه سطح بالای زیربنایی (arpa)
  • دامنه‌های سطح بالای کد کشوری (ccTLD)
  • دامنه‌های سطح بالای بین‌المللی شده (IDN)
  • دامنه‌های سطح بالای عمومی (gTLD)

هسته گروه دامنه‌های سطح بالای عمومی متشکل است از دامنه‌های .com, .net, .org و .info. به علاوه، دامنه‌های .biz, .name و .pro که همچنین به عنوان عمومی مطرح شده است، هرچند که اینها محدود در نظر گرفته شده، برای اینکه ثبتشان نیازمند اثبات شایستگی در چارچوپ راهبردهای تعیین شده برای هرکدام است.

از لحاظ تاریخی، گروه دامنه‌های سطح بالای عمومی شامل دامنه‌های ایجاد شده در توسعه اولیه سامانه نام دامنه بود، که در حال حاضر بوسیله نمایندگی‌ها یا سازمان‌های برگزیده پشتیبانی شده و محدود به انواع خاصی از ثبت کننده‌ها می باشد. بنابراین، دامنه‌های .edu, .gov, .int و .mil هم در حال حاضر به عنوان دامنه سطح بالای ضمانت شده (به انگلیسی: sponsored Top Level Domain) (به اختصار sTLD) مطرح شده است، همچنین زمینه‌های زیادی برای نام‌های دامنه به تازگی ایجاد شده (مثل .jobs و …). به کل گروه دامنه هایی که به منطقه ای جغرافیایی یا کشوری تخصیص داده نشده است غالباً در اصطلاح دامنه‌های سطح بالای عمومی گفته می شود.[۱]

دامنه سطح بالای عمومی محدود نشده

دامنه سطح بالای عمومی محدود نشده (به انگلیسی: Unrestricted generic Top Level Domain) دامنه هایی است که ثبت آن برای هرگونه استفاده ای بوسیله هر شخص یا سازمانی در دسترس می باشد. دامنه‌های سطح بالای عمومی برجسته در این گروه .com , .net , .org و .info است. اگرچه , .info فقط یکی از اینها بود، اما اولینشان بود که برای ثبت بدون محدودیت با صراحت مجوز دریافت کرد. موارد دیگر در ابتدا مخاطبینی خاص داشت. اگرچه، در ابتدا به علت نبود قوانین اجرایی مقتضی، در تعداد حروف مورد استفاده محدودیتی وجود نداشت، اما بعدها این مورد هم برطرف شد.[۲]

دامنه سطحبالای عمومی جغرافیایی

اطلاعات بیشتر: دامنه سطح‌بالای عمومی جغرافیایی

دامنه سطحبالای عمومی جغرافیایی (به انگلیسی: Geographic generic Top Level Domain) (به اختصار GeoTLD یا Geographic gTLD) یک دامنه سطحبالای عمومی است که از نام یک جمعیت، منطقه جغرافیایی، جغرافیایی سیاسی، نژادی، زبان شناختی یا فرهنگی جامعه استفاده می کند. در سال ۲۰۰۹، تنها دو دامنه سطحبالای عمومی جغرافیایی وجود داشت: دامنه سطحبالای ضمانت شده .cat که برای زبان کاتالان و مسائل فرهنگی کاربرد داشت، و .asia، اما موارد دیگری هم پیشنهاد شده بود.[۳]

ثبت دامنه

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *